Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

øùéîú àìáåîéí

÷áöéí àçøåðéí

äòøåú àçøåðåú

ðöôéí áéåúø

îãåøâéí øàùåðéí

äîåòãôéí ùìé

çéôåù
ãó øàùé > 3DFX > Voodoo 2 Guillemot Maxi Gamer 3D²
÷åáõ 4 îúåê 60
éù ìä÷ìé÷ ìöôéä áúîåðä áâåãì îìà
 
Pict1805.jpg  Pict0645.jpg  Pict0859.jpg  Pict0862.jpg  Pict0868.jpg 
 
ãøåâ ä÷åáõ (ãøåâ: 2.5/5 òí 2 ÷åìåú)
âøåòä
ìà îåöìçú
ñáéøä
èåáä
îöåééðú
ðôìàä!